Oy Verme İşlemi

223
23 Eylül 2022

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Oy Verme İşlemi

Malumunuz olduğu üzere, Odamız Organ Seçimleri 05 Ekim 2022 Çarşamba günü ile 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:45 Yenişehir-Mersin adresindeki Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binasında yapılacaktır. Oylar sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında kullanılacaktır. 

Buna göre, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Odamız seçim takvimi;

-Meslek Komiteleri Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi        05 Ekim 2022 Çarşamba (09:00-17:00)

-Meclis Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi                           05 Ekim 2022 Çarşamba (09:00-17:00)

-Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim                          12 Ekim 2022 Çarşamba (09:00-17:00)

  Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi

-TOBB Genel Kurul Asil ve Yedek                               12 Ekim 2022 Çarşamba (09:00-17:00)

  Delegeleri Seçimi

-Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi              12 Ekim 2022 Çarşamba (09:00-17:00)

-Meclis Başkanı, Yardımcıları ve Katip Üye Seçimi      12 Ekim 2022 Çarşamba (09:00-17:00)

 olarak uygulanacaktır.

 

Oy verme işlemine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 - Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

 

 - Oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından her meslek gurubu için ayrı ayrı verilecek zarflara, herhangi bir şekilde düzenlenmiş oy    pusulalarının konulması suretiyle kullanılır. 

 

 - Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

 

 Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir:

- Yetki belgesi (Ek-1) dilekçe örneği ile Ticaret Sicil Müdürlüklerinden talep edilir. 

- Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

- Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

- Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

- Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

- Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

 

 Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin sicil tasdiknamesi ile oy kullanması aşağıdaki usullere uygun olarak yapılır:

- Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilir.

- Sicil tasdiknamesinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.

- Sicil tasdiknamesinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.

- Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar.

 

Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meslek komitesi ve meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini oda veya borsaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

 

Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır. Vekaleten oy kullanılmaz.

- Tüzel kişiler, meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılırlar

- Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişidir. Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzelkişilerin gerçek kişi temsilcisinin adı yazılır.

 

 Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?